» Thông tin » Người nước ngoài góp vốn thành lập công ty
Danh Sách Sinh Viên 

Người nước ngoài góp vốn thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty khi nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu (FDI)

– Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
– Thủ tục thành lập công ty sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
– Thủ tục cấp Giấy phép khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

I. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Để tiến hành thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định trong Luật đầu tư 2020 và cụ thể trong Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Xem thêm:

>> Thủ tục hồ sơ chuyển nhượng vốn công ty nước ngoài

>> Điều kiện mở văn phòng đại diện của công ty nước ngoài

>> Công ty nước ngoài thành lập công ty con tại Việt Nam

>> Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

1. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Trình tự xin giấy phép đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Bước 1: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư, hồ sơ đề nghị cấp GCNĐKĐT bao gồm những nội dung sau:
– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.
– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bao gồm các hồ sơ:
Hồ sơ đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân
– Bản sao kê hợp pháp số dư tài khoản ngân hàng tương ứng với số vốn góp vào công ty sẽ thành lập tại Việt Nam.
– Hợp đồng thuê trụ sở công ty/địa điểm thực hiện dự án đầu tư.
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu (passport) của cá nhân nước ngoài.
Hồ sơ đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức
– Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện có chứng thực.
– Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện phần vốn góp tại công ty dự tính thành lập tại Việt Nam.
– Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc có xác nhận của cơ quan thuế trong 02 năm gần nhất, hợp pháp hóa lãnh sự.
– Hồ sơ chứng minh kinh nghiệm và năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.
– Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh có chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự.
– Điều lệ của công ty chủ quản.
Đề xuất dự án đầu tư:
– Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
– Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.
– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
– Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
– Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
Lưu ý: Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định trên, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện sau:
– Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
– Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử dụng (nếu có);
– Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và điều ước quốc tế về đầu tư;
– Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch;
Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:
Điều 34, Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể:
– Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với DAĐT phát triển kết cấu hạ tầng; DAĐT thực hiện trong khu công nghiệp.
– Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với những DAĐT ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao, khu kinh tế (gọi tắt là khu công nghiệp). DAĐT phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và DAĐT trong khu công nghiệp tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý.
– Sở kế hoạch và Đầu tư
Thời hạn giải quyết hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có đủ điều kiện sau:
– Mục tiêu DAĐT không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
– DAĐT đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định gồm:
• Đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
• Phạm vi hoạt động đầu tư;
• Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ, hình thức đầu tư;
Và các điều kiện khác theo luật Việt Nam và điều ước quốc tế về đầu tư.
2. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Trước hết nhà đầu tư phải xin quyết định, chủ trương đầu tư. Tùy thuộc vào loại dự án, quy mô mà nhà đầu tư đăng ký với cơ quan có thẩm quyền tương ứng. Thẩm quyền quyết định ở các cơ quan tương ứng bao gồm: Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh.
Sau đó tiến hành các bước xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư như trên.

II. Thủ tục thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài

Ngay sau khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài theo quy định Luật doanh nghiệp 2020. Về cơ bản, các bước trình tự thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng giống với thành lập doanh nghiệp trong nước. Các nhà đầu tư lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, soạn hồ sơ tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp để nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp cơ bản gồm các bước sau:

Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:
– Điều lệ công ty.
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
– Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên); Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có cổ đông là tổ chức).
– Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
– Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;
– Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
– Quyết định góp vốn và bổ nhiệm người quản lý;
– Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với thành viên là tổ chức);
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư đã được cấp.
Thủ tục sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
• Công bố doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia
• Khắc dấu công ty có vốn đầu tư nước ngoài
• Đăng ký mã thuế, chữ ký số.
Luật Doanh nghiệp quy định thời gian thực hiện các thủ tục trên từ 05 đến 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư.

III. Thủ tục xin giấy phép kinh doanh đủ điều kiện

Sau khi thực hiện hoạt động thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, tùy từng hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp cần tiến hành thêm bước xin giấy phép kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động sau:

• Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa
• Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
• Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
• Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa là dầu mỡ bôi trơn hoặc máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù.
• Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo.
• Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.
• Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại.
• Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành.

Hồ sơ giấy tờ xin Giấy phép kinh doanh gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
– Giải trình đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật, xác nhận kinh nghiệm;
– Bản thuyết minh năng lực tài chính có xác nhận chứng thực của ngân hàng;
– Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
     HỆ THỐNG VĂN PHÒNG TRÊN 32 TỈNH THÀNH
Điện thoại: 0914 007 116
GẶP TRỰC TIẾP CHÚNG TÔI TẠI ĐỊA CHỈ
VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: T6, tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Q3, HCM 
VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: T3, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 
VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH THUÂN
Địa chỉ: 51 Lê quý Đôn, tp Phan Thiết, Bình Thuận
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 106 Lý Thái Tổ, tp Đồng Hới, Quảng Bình
VĂN PHÒNG TẠI TT HUẾ
Địa chỉ: 100 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, TT Huế
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG NAM
Địa chỉ: 159 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 51 Trường Chinh, tp Quy Nhơn, Bình Định
VĂN PHÒNG TẠI KIÊN GIANG
Địa chỉ: Lô A5-25, Số 11, Tây Bắc, Rạch Giá, Kiên Giang
VĂN PHÒNG TẠI ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 104 Ngô Quyền, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: KP3, P Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước
VĂN PHÒNG TẠI LONG AN
Địa chỉ: 140/5 Nguyễn Minh Đường, tp Tân An, Long An
VĂN PHÒNG TẠI LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 16 Trạng Trình, tp Đà Lạt, Lâm Đồng
VĂN PHÒNG TẠI CẦN THƠ
Địa chỉ: An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.thanhlapcongtyqn.vn

Đang online: 18    Lượt truy cập: 2169967

0914 007 116