» Thông tin » Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Danh Sách Sinh Viên 

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Đại Việt cung cấp dịch vụ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho quý khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành. Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi chắc chắn làm hài lòng quý khách.

1. Khái quát việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Quy định điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
• Nội dung điều chỉnh phải đúng thực tế thay đổi, có các bằng chứng pháp lý để chứng minh;
• Phải được thực hiện bởi chủ sở hữu hợp pháp của dự án đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp pháp;
• Việc điều chỉnh dự án đầu tư không trái với các quy định pháp luật, không trái với quy hoạch, kế hoạch của địa phương nơi đặt địa điểm thực hiện dự án;
• Nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Căn cứ theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật đầu tư 2020 thì:
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đầu tư) là văn bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là việc tổ chức, cá nhân (là chủ dự án đầu tư) thực hiện các thủ tục để thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

Xem thêm:

>> Thủ tục hồ sơ các loại hình doanh nghiệp

>> Thủ tục khi thay đổi đăng ký kinh doanh

>> Thủ tục chia tách công ty cổ phần

2. Các trường hợp cần phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 Chủ sở hữu dự án đầu tư có quyền điều chỉnh dự án đầu tư trong các trường hợp sau:
• Thay đổi tên dự án đầu tư;
• Thay đổi mã số dự án đầu tư;
• Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng trong dự án đầu tư;
• Thay đổi về mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
• Thay đổi nhà đầu tư;
• Thay đổi tên, địa chỉ, thông tin của nhà đầu tư;
• Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trường đầu tư;
• Thay đổi tiến độ góp và huy động vốn của dự án đầu tư;
• Thay đổi, chuyển nhượng dự án đầu tư;
• Thay đổi vốn góp/ phần vốn góp (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động từ bên ngoài): tăng vốn, …;
• Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (và căn cứ, điều kiện áp dụng);
• Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, tiến độ đưa dự án đi vào hoạt động; tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động; hạng mục chính của dự án; trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định rõ ràng các: mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động trong từng giai đoạn;
Thay đổi chủ trương đầu tư trong các trường hợp:
- Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;
- Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;
- Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;
- Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
- Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;
- Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
- Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).
Chú ý: Căn cứ theo khoản 4 Điều 41 Luật đầu tư 2020, trong trường hợp dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một trong các trường hợp sau đây:
• Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
• Để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai;
• Tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;
• Điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch;
• Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
• Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính.

3. Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư gồm những gì?

Đối với dự án phải cấp chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư.
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thì có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trường hợp đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp cao hơn thì cấp đó có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Đối với dự án không phải cấp chủ trương đầu tư

Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng đầu tư bao gồm các tài liệu sau:
• Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
• Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện tại;
• Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
• Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư khi điều chỉnh về một trong các vấn đế sau:
– Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
– Thời hạn hoạt động của dự án.
– Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.
– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.
– Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

Xem thêm:

>> Quy định cách đặt tên công ty

>> Quy định vốn điều lệ công ty

>> Quy định cách đặt tên công ty doanh nghiệp

Giải trình hoặc cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh các nội dung trong giấy chứng nhận đầu tư, các giấy tờ bao gồm:
• Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
• Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
• Đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
• Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 
• Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
• Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
• Hợp đồng đối với dự án đầu tư theo hình thức quy định;
• Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư với hồ sơ như trên.

4. Thủ tục, trình tự điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư khi có nhà đầu tư nước ngoài mới góp vốn, mua cổ phần

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục ghi nhận thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Bước 3: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cập nhật thông tin của nhà đầu tư mới cùng các nội dung điều chỉnh liên quan đến dự án đầu tư.
Bước 4: Trường hợp nhà đầu tư có thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh;
Bước 5: Xin cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư không có nhà đầu tư nước ngoài mới góp vốn, mua cổ phần

Các bước điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:
Bước 1: Trước khi thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
Bước 3: Sau khi Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ, nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.
Bước 4: Cơ quan đăng ký đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ.
Bước 5: Thay đổi nội dung liên quan trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
Trường hợp việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư làm thay đổi thông tin liên quan ở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì nhà đầu tư phải làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.
Lưu ý khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
• Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
• Đối với doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp lại con dấu mới theo quy định;
• Đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

5. Cơ quan xử lý thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ theo Điều 39 Luật đầu tư năm 2020 thì thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư được quy định như sau:
• Đối với Giấy chứng nhận đăgn ký đầu tư của các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
• Đối với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự án đầu tư trực tiếp thực hiện dự án đầu tư hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hình dự án đầu tư đối với các dự án dưới đây:
• Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
Ví dụ: Dự án Y đầu tư sản xuất thiết bị năng lượng điện tại Khu công nghiệp thuộc tỉnh A, mà tỉnh này hiện tại vẫn chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh A sẽ có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của dự án Y.
• Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
Ví dụ: Dự án đầu tư sản xuất quần áo may mặc X, có xưởng sản xuất tại khu công nghiệp An Dương thuộc huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng, nhưng lại có văn phòng điều phòng ở ngoài khu công nghiệp An Dương (Đặt tại thành phố Hải Phòng) để thực hiện việc trao đổi, xuất khẩu hàng hóa thì cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của dự án X là Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng.
• Dự án đầu tư thực hiện tại 02 tỉnh trở lên;
Ví dụ: Dự án đầu tư sản xuất máy phát điện A, có nhà xưởng sản xuất tại các khu công nghiệp thuộc cả hai tỉnh Hải Dương và Hải Phòng, nhưng đặt trụ sở chính (phòng điều hành) tại Hải Phòng thì Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hải Phòng sẽ có quyền cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của dự án A.

6. Đại Việt cung cấp dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Đại Việt là công ty chuyên cung cấp dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo trình tự như sau:
• Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
• Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để Đại Việt có thể thực hiện các thủ tục;
• Đại Việt tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
• Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
• Bàn giao kết quả.
Trên đây là một số thông tin về dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kĩ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

7. Câu hỏi thường gặp khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Lệ phí điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là bao nhiêu?
Không mất phí.
Đối với trường hợp đăng ký qua dịch vụ bưu chính công ích, cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Công ty nào cung cấp dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư uy tín, chất lượng?
Công ty Luật Đại Việt có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý cùng đội ngũ cán bộ chuyên viên có trình độ cao cam kết cung cấp dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư uy tín, chất lượng, nhanh chóng với chi phí hợp lý.
Cần chú ý nhưng gì khi thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?
Tùy theo quy định riêng của từng tỉnh và theo nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư loại hồ sơ tài liệu cần cung cấp có thể thay đổi (nhiều hơn các quy định nêu trên);
Trong trường hợp nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cần phải có sự chấp thuận của nhiều cơ quan khác trong cùng cấp hành chính thì nhà đầu tư phải nộp thêm các bản sao hồ sơ để các cơ quan đó thẩm duyệt hồ sơ.
Thời gian thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là bao lâu?
Căn cứ theo Luật đầu tư 2020 thì thời gian thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư sẽ trong vòng 10-25 ngày (đối với trường hợp nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Xem thêm:

>> Thủ tục hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

>> Thủ tục hồ sơ thay đổi tên công ty

>> Thủ tục hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty

>> Thủ tục hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

>> Thủ tục hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty

>> Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

>> Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
   HỆ THỐNG VĂN PHÒNG TRÊN 32 TỈNH THÀNH
Điện thoại: 0914 007 116
GẶP TRỰC TIẾP CHÚNG TÔI TẠI ĐỊA CHỈ
VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: T6, tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Q3, HCM 
VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ: T3, 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 
VĂN PHÒNG TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH THUÂN
Địa chỉ: 51 Lê quý Đôn, tp Phan Thiết, Bình Thuận
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: 106 Lý Thái Tổ, tp Đồng Hới, Quảng Bình
VĂN PHÒNG TẠI TT HUẾ
Địa chỉ: 100 Nguyễn Tất Thành, Hương Thủy, TT Huế
VĂN PHÒNG TẠI QUẢNG NAM
Địa chỉ: 159 Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 51 Trường Chinh, tp Quy Nhơn, Bình Định
VĂN PHÒNG TẠI KIÊN GIANG
Địa chỉ: Lô A5-25, Số 11, Tây Bắc, Rạch Giá, Kiên Giang
VĂN PHÒNG TẠI ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 104 Ngô Quyền, tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
VĂN PHÒNG TẠI BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: KP3, P Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước
VĂN PHÒNG TẠI LONG AN
Địa chỉ: 140/5 Nguyễn Minh Đường, tp Tân An, Long An
VĂN PHÒNG TẠI LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 16 Trạng Trình, tp Đà Lạt, Lâm Đồng
VĂN PHÒNG TẠI CẦN THƠ
Địa chỉ: An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.thanhlapcongtyqn.vn

Đang online: 26    Lượt truy cập: 2169899

0914 007 116