» Thông tin » Địa chỉ số điện thoại Chi Cục Thuế tại Kiên Giang
Danh Sách Sinh Viên 

Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang

 

Địa chỉ: G15-1, Ba Tháng Hai, Phường An Hòa, P. An Hoà, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297 3862 581/ 0297 3870 405/ 0297 3862 581

 

Tư Vấn Đại Việt xin cung cấp cho quý khách địa chỉ, số điện thoại của Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang để tiện liên lạc cho công việc kinh doanh của mình. Ngoài ra, chúng tôi còn nêu rõ chức năng và nhiệm vụ của Cục Thuế theo quy định của pháp luật.

 

Chức năng của Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang

 

Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý phí, lệ phí, thuế và các khoản thu khác của nhà nước (gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo luật định.

 

Nhiệm vụ của Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang

 

Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của Luật Quản lý thuế, các quy định pháp luật, các luật thuế có liên quan khác và các quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế: Cấp mã số thuế, đăng ký thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, miễn thuế, lập sổ thuế, giảm thuế, tính thuế, nộp thuế, xoá nợ thuế, hoàn thuế, tiền phạt, phát hành các lệnh thu thuế, thông báo thuế và thu khác theo quy định của luật thuế Nhà nước quy định; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế kịp thời, đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

- Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu công khai hoá thủ tục, nâng cao chất lượng hoạt động, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp mọi thông tin để tạo điều kiện phục vụ cho người nộp thuế hoàn thành chính sách, pháp luật về thuế.

- Được phép ấn định thuế, thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo luật định; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế.

- Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức và triển khai thực hiện thống nhất quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, các văn bản quy phạm pháp luật về thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Giải quyết tố cáo, khiếu nại về thuế, khiếu nại tố cáo liên quan đến việc chấp hành trách nhiệm công vụ của cơ quan thuế, công chức thuế thuộc quyền quản lý của Cục trưởng cục thuế Tỉnh Kiên Giang theo quy định của pháp luật; xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về thuế.

- Tổ chức kế toán thuế quản lý biên lai, thực hiện thống kê, ấn chỉ thuế lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo phục vụ cho việc điều hành, chỉ đạo, của cơ quan cấp trên, của các cơ quan có liên quan và Uỷ ban nhân dân đồng cấp; đánh giá tổng kết tình hình và kết quả công tác của Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang.

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với chính quyền địa phương, cấp uỷ về công tác quản lý thuế trên địa bàn, về lập dự toán thu ngân sách Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, ngành, cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế, quản lý thông tin về người nộp thuế.

- Tổ chức thực hiện công tác giải thích, tuyên truyền, hướng dẫn chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định.

- Kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo các Chi cục Thuế trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý thuế.

- Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang trực tiếp thanh tra, giám sát, kiểm tra việc nộp thuế, hoàn thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, miễn, giảm thuế, và chấp hành chính sách pháp luật về thuế đối với người nộp thuế; tổ chức và cá nhân quản lý thu thuế, tổ chức được uỷ nhiệm thu thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng Cục Thuế.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trực tiếp, dự toán thu thuế hàng năm được giao, thực hiện việc quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang theo quy định của pháp luật và các quy trình, quy định, biện pháp nghiệp vụ của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

- Quản lý bộ máy biên chế, viên chức, công chức, lao động và tổ chức bồi dưỡng đào tạo đội ngũ viên chức, công chức của Cục Thuế theo quy định của của ngành thuế và của Nhà nước.

- Quản lý, lưu giữ tài liệu, hồ sơ, ấn chỉ thuế và kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ, công vụ của của công chức thuế, cơ quan thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang.

- Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định hoàn thuế, miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, gia hạn thời hạn khai thuế, xoá nợ tiền thuế, truy thu tiền thuế, miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.

- Kiến nghị với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi các văn bản quy định pháp luật về thuế, các quy định của Tổng cục Thuế về quản lý nội bộ và nghiệp vụ chuyên môn; kịp thời báo cáo với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về những vướng mắc phát sinh, những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang.

- Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Được yêu cầu các cơ quan Nhà nước, người nộp thuế, các cá nhân, tổ chức có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho việc quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các cá nhân, tổ chức không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế vào ngân sách Nhà nước.

- Tổ chức tiếp nhận và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học và phương pháp quản lý hiện đại vào các hoạt động của Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao.
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.thanhlapcongtyqn.vn

Đang online: 11    Lượt truy cập: 1368354