» Thông tin » Quy trình thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài
Danh Sách Sinh Viên 

Quy trình thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài

Để thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài, cần tuân thủ các điều kiện và theo quy trình thủ tục chặt chẽ của Luật đầu tư 2020. Để khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài, Đại Việt sẽ cung cấp các thông tin về quy định pháp luật hiện hành qua bài viết dưới đây.
Thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài là một trong những hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang có xu hướng phát triển trong những năm qua. Thương mại là lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển, gồm 3 hoạt động chính là: mua bán hàng hóa, dịch vụ thương mại và xúc tiến thương mại.

Xem thêm:

>> Thủ tục hồ sơ chuyển nhượng vốn công ty nước ngoài

>> Điều kiện mở văn phòng đại diện của công ty nước ngoài

>> Công ty nước ngoài thành lập công ty con tại Việt Nam

>> Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

1. Thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài là gì?

Để hiểu thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài là gì, trước hết cần phải hiểu hai khái niệm “thương mại” và “công ty 100% vốn nước ngoài”.
Thương mại là toàn bộ các hoạt động kinh doanh trên thị trường bằng các hành vi như mua bán hàng hóa, cung ứng các dịch vụ thương mại hoặc các hoạt động xúc tiến thương mại để nhằm mục đích sinh lợi, mang lại lợi nhuận.
Công ty 100% vốn nước ngoài là công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam, được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và do các nhà đầu tư nước ngoài tự đứng ra quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh.
Như vậy, thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài là việc các nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp hoàn toàn thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh thương mại bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng các dịch vụ thương mại hoặc các hoạt động xúc tiến thương mại.

2. Điều kiện thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài

Nhà đầu tư khi thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài phải thỏa mãn những điều kiện được quy định trong Luật đầu tư 2020. Những điều kiện này áp dụng chung với nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập tổ chức kinh tế, bao gồm:
+ Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngoài ra khi tiến hành hoạt động kinh doanh thương mại, công ty 100% vốn nước ngoài phải tiến hành xin cấp giấy phép kinh doanh trong một số trường hợp.
Theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải được cấp Giấy phép kinh doanh trước khi thực hiện các hoạt động sau:
• Cung cấp dịch vụ logistics; trừ phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
• Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa.
• Cung cáp dịch vụ trung gian thương mại.
• Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa theo quy định.
• Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, không bao gồm một số hàng hóa theo quy định.
• Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại (không bao gồm dịch vụ quảng cáo).
• Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành.
• Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
• Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.
Lưu ý: Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, cần xem xét đến các ngành nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

3. Quy trình thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài

Quy trình thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài được thực hiện theo Luật đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP, theo đó quy trình này bao gồm các bước cơ bản như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư xin quyết định, chủ trương đầu tư. (thực hiện đối với một số trường hợp cần xin quyết định, chủ trương đầu tư)

+ Tùy thuộc và loại dự án, quy mô mà nhà đầu tư phải đăng ký xin quyết định, chủ trương đầu tư với cơ quan có thẩm quyền tương ứng. Thẩm quyền quyết định thuộc về một trong các cơ quan bao gồm: Quốc hội, Thủ tướng Chính Phủ, UBND cấp tỉnh.
+ Nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị và nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho một trong các cơ quan có thẩm quyền là Bộ kế hoạch và đầu tư và Cơ quan đăng ký đầu tư của UBND cấp tỉnh
+ Các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành các bước thẩm định hồ sơ và ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của luật đầu tư 2020.

Xem thêm:

>> Người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

>> Những điều cần biết về doanh nghiệp nước ngoài
>>
Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

>> Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Bước 2: Nhà đầu tư xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Đối với dự án đầu tư nước ngoài không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục gồm các bước như sau:
Nhà đầu tư nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư, hồ sơ bao gồm những nội dung sau:
• Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
• Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
• Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.
• Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
• Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
• Đề xuất dự án đầu tư:
+ Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
+ Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.
• Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
(Lưu ý: Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định trên, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện sau:
• Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và điều ước quốc tế về đầu tư;
• Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
• Dự án đầu tư nước ngoài phù hợp với các quy hoạch
• Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử dụng (nếu có);
• Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.
- Đối với dự án đầu tư nước ngoài thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:
Sau khi đã được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời hạn 5-15 ngày tùy từng trường hợp cụ thể

Bước 3: Nhà đầu tư làm thủ tục thành lập công ty (Sở KHĐT)

Ngay sau khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài theo quy định Luật doanh nghiệp 2020. Về cơ bản, các bước trình tự thành lập công ty thương mại 100% nước ngoài cũng giống với thành lập doanh nghiệp trong nước. Các nhà đầu tư lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, soạn hồ sơ tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp để nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền.
Thủ tục thành lập công ty cơ bản gồm các bước sau:
• Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
• Công bố doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia
• Khắc dấu công ty có vốn đầu tư nước ngoài
• Thông báo mẫu dấu
• Đăng ký mã thuế, chữ ký số.
Luật Doanh nghiệp quy định thời gian thực hiện các thủ tục trên từ 05 đến 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 4: Nhà đầu tư làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh (Sở Công Thương)

Khác với doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trước thực hiện quyền phân phối, quyền xuất nhập khẩu trong một số lĩnh vực nhất định phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh và đáp ứng các điều kiện về tài chính.
Công ty thương mại 100% vốn đầu tư nước ngoài chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.
Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh bao gồm:
• Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP)
• Bản giải trình có nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 09/2018/NĐ-CP, gồm:
• Kế hoạch tài chính.
• Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.
• Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh.
• Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).
• Kế hoạch kinh doanh.
• Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;
• Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp Giấy phép kinh doanh;
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định Sở Công Thương trách nhiệm xem xét việc đáp ứng điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

4. Đại Việt tư vấn thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài

Với hệ thống văn phòng luật chuyên nghiệp toàn quốc và đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, Đại Việt tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp. Đại Việt sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ liên quan đến thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài.
• Tư vấn các bước thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài bao gồm các thủ tục xin quyết định, chủ trương đầu tư, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh.
• Tư vấn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
• Tư vấn cho khách hàng quy trình thành lập công ty vốn nước ngoài.
• Tư vấn về điều kiện thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài.
Ngoài ra, Đại Việt hỗ trợ tư vấn cho khách hàng những nội dung khác liên quan đến hoạt động thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài như lựa chọn địa điểm đầu tư, chế độ kế toán, chế độ kê khai thuế, chế độ báo cáo giám sát định kỳ sau khi lập dự án, tư vấn đặt tên công ty, tư vấn loại hình doanh nghiệp phù hợp, tư vấn chọn địa chỉ đăng ký kinh doanh, cách chọn người đại diện pháp luật, cách đăng ký ngành nghề kinh doanh cũng như kê khai vốn điều lệ.
• Nghiên cứu, xem xét hồ sơ do khách hàng cung cấp.
• Chuẩn bị hồ sơ tài liệu cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân, Giấy phép kinh doanh.
• Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài.
• Đại diện cho khách hàng khi thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài; thay mặt nhà đầu tư làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.
Trên đây là những thông tin về thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài cùng những quy định hiện hành về thành lập công ty vốn nước ngoài. Nếu quý khách có nhu cầu cung cấp thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ Đại Việt chúng tôi để được giải đáp. 

Xem thêm:

>> Điều kiện, hình thức thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

>> Người nước ngoài góp vốn thành lập công ty

>> Người nước ngoài mua cổ phần, vốn góp của công ty Việt Nam

>> Quy trình thành lập công ty thương mại 100% vốn nước ngoài

>> Doanh nghiệp nước ngoài thành lập công ty con tại Việt Nam

>> Thủ tục, điều kiện, hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.thanhlapcongtyqn.vn

Đang online: 2067    Lượt truy cập: 1534020

0914 007 116
dịch vụ thành lập công ty dịch vụ thành lập công ty